วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ฮาร์ดแวร์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา
ฮาร์ดแวร์ (hardware) อาจหมายถึง
สิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพ
และอุปกรณ์เครื่องหนัก หลากหลายประเภท ที่ใช้เทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ช่าง
ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ทางการทหาร
วงการบันเทิง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา

บทความนี้หรือส่วนนี้ ได้รับแจ้งว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่องการใช้ภาษารวมถึงการเรียบเรียงประโยค การแปลภาษา การทับศัพท์ การเขียนสะกดคำ ตลอดจนรูปแบบการเขียนอื่นที่ไม่เป็นสารานุกรมคุณสามารถช่วยปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับปรุงไวยากรณ์ให้เหมาะสม และแก้ไขคำศัพท์ให้ถูกต้อง ดูเพิ่มที่ คู่มือ และ นโยบายวิกิพีเดีย
บทความนี้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับอุปกรณ์โลหะประเภทอื่น ดูที่ ฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (อ. computer hardware) หรือเรียกย่อว่า ฮาร์ดแวร์ (อ. hardware) หรือ ส่วนเครื่อง [1] เป็นคำที่ใช้อ้างอิงถึง ส่วนที่จับต้องได้ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูล, ระบบการคำนวณ, และซอฟต์แวร์ ที่ป้อนชุดคำสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำการประมวลผล
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ซอฟแวร์ หมายถึง กลุ่มของชุดคำสั่ง ( Instruction) ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อประมวลผลตามที่ต้องการ ซอฟแวร์สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ - ซอฟแวร์ระบบ ( System Software) - ซอฟแวร์ประยุกต์ (ApplicationSoftware) ซอฟแวร์ระบบ ( System Software)
คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยจะทำหน้าที่ติดต่อและควบคุมสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟแวร์ ระบบจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ - ระบบปฎิบัติการ ( Operating Systems) - โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( Utility Programs) ระบบปฎิบัติการ คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ ในการควบคุม ดูแล การทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างระบบปฎิบัติการ เช่น Windows , Unix , Linux , Solaris โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ติดมาพร้อมกับระบบปฎิบัติการวินโดว์ ตัวอย่างโปรแกรมยูทิลิตี้ได้แก่ - ประเภทการจัดไฟล์ ( File Manager) เป็นยูทิลิตี้ในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ เช่น การคัดลอก กาเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น - ประเภทการลบทิ้งโปรแกรม ( Uninstall) เป็นยูทิลิตี้ในการลบโปรแกรมออกจากระบบ เช่น Add/Remove Programs - โปรแกรมการสแกนดิสก์ ( Disk Scanner) เป็นโปรแกรมยูทิลิตี้ที่จะทำการสแกนหาข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น Scandisk, Disk Cleanup - โปรแกรมรักษาหน้าจอ ( Screen Saver) เป็นโปรแกรมที่ช่วยรักษาอายุ การใช้งานของจอคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้น ยูทิลิตี้อื่นๆ - โปรแกรมป้องกันไวรัส - โปรแกรมไฟร์วอล - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ ซอฟแวร์ประยุกต์ ( Application Software) ซอฟแวร์ประยุกต์ หมายถึง ซอฟแวร์ ที่สร้างขึ้น หรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่ง ซอฟแวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ - ซอฟแวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน - ซอฟแวร์ที่ใช้งานทั่วไป ซอฟแวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน เป็นซอฟแวร์ที่ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ก่อนที่มีการพัฒนาซอฟแวร์ ที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารบุคคล ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางเวบไซต์ ( E-learning) และระบบอีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง โดยไม่ต้องไปพัฒนาเอง เรียกซอฟแวร์ประยุกต์ อีกอย่างหนึ่งว่า ซอฟแวร์สำเร็จรูป ( Packaged Software) ตัวอย่าง ซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ซอฟแวร์ประมวลผลคำ ( Word Processing Sotware) ซอฟแวร์กระดาษคำนวณ ( Spreadsheet Software) ซอฟแวร์จัดการข้อมูล ( Data Management Software) และซอฟแวร์นำเสนอ ( Presentation Software)
ลิขสิทธ์ซอฟแวร ์( Soft ware Copyright) คือ สิทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แชร์แวร ์ ( Shareware) คือ เป็นซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ให้มีการทดลองใช้ โดยมีข้อจำกัดในเรื่องอายุ การใช้งาน ฟรีแวร์ (Freeware) คือ เป็นซอฟแวร์ที่ผู้สร้างต้องการให้ได้ใช้งานโปรแกรมที่ตนได้พัฒนาขึ้น แต่ไม่มีการเปิดเผย Source Code โอเพนซอร์ส (Opensource) คือซอฟแวร์ที่สามารถนำไปใช้งาน ศึกษา ได้อย่างเสรี มีการเปิดเผย Source Code

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การประมวลผลสารสนเทศ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา


การประมวลผลสารสนเทศ (information processing) โดยทั่วไปแล้ว หมายถึง การกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้สารสนเทศเปลี่ยนไป และสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้สังเกต (observer) กล่าวคือ เป็นกระบวนการและหรือวิธีการ ที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ใดก็ตาม แปลรูปไปเป็นข้อมูลชนิดใหม่ที่ให้ความหมายหรือคงรูปแบบเดิมเอาไว้ เช่น การเจริญเติบโตของต้นไม้ ได้ถูกสังเกตการณ์และบันทึกไว้ เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์แบบตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของการเจริญเติบโตของต้นไม้ และนำข้อมูลนั้นเปลี่ยนไปเป็นกราฟแสดงให้เห็นถึงอัตราการเจริญเติบโต
การประมวลผลสารสนเทศ ยังหมายถึงการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ได้ถูกอ่านขึ้นมาจากที่จัดเก็บ (storage) เพื่อเอาไปประมวลผ่านหน่วยประมวลผล (processor) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาและแสดงผลออกมาในหน่วยแสดงผลทางหน้าจอหรือทางพรินเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนั้น การประมวลผลสารสนเทศ ยังมีความหมายในเชิงจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องกระบวนการรับรู้ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดของมนุษย์ th. wikipedia.org/wiki/การประมวลผลสารสนเทศ - 37k